Accessibilitat

L'Ajuntament de Mutxamel s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web http://ayto.mutxamel.org/, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018
  • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica o la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.1.1 i  9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual o d'informació i relacions]
  • Alguns vídeos gravats poden no contindre subtítols  [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 subtítols (gravats)]
  • En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d'almenys 4.5:1. [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast mínim]
  • En algunes pàgines s'han pogut utilitzar imatges de text en lloc de text per a transmetre informació [requisit número 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 imatges de text]
  • De manera puntual algun enllaç podria no tindre definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 propòsit dels enllaços]
 • Càrrega desproporcionada
  • No Aplica
 • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho complisquen.
  • Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per aquest Ajuntament ni estan sota el nostre control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  • Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 14 de juny de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme el 27/5/2020.

Última revisió de la declaració: 14 de juny de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del formulari telemàtic.

Pot presentar:

 • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través del formulari telemàtic, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Mutxamel.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. 

La reclamació pot ser presentada a través del formulari disponible en el seu seu electrònica (“Queixes i Suggeriments”), així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Mutxamel.